Komisia OSN pre medzinárodné právo,
Vlády štátov Európskej únie,

Na zločiny proti ľudskosti ako na jeden z najzávažnejších zločinov proti ľudskému životu a dôstojnosti treba reagovať účinne a rozhodne. Medzinárodné spoločenstvo potrebuje novú zmluvu o predchádzaní a trestaní zločinov proti ľudskosti, ktorú práve opracúva Organizácia spojených národov, ale v takej podobe, ktorá zabezpečí spomínanú účinnosť jej presadzovania. V žiadnom akte medzinárodného práva by nemal byť priestor pre ideológiu, najmä v tom, ktorý má pomôcť zlepšiť náš svet. Je nám preto ľúto, že Komisia OSN pre medzinárodné právo nasleduje cestu momentálnych ideologických trendov prítomných v ľavicovo-liberálnych politických kruhoch v široko rozumenom západnom svete.

Milióny ľudí na celom svete sú stále obeťami zločinov motivovaných ich náboženstvom, etnickým pôvodom, kultúrou alebo pohlavím. Ak sa zameriame na posledné kritérium, je potrebné pevne stanoviť, že návrh novej zmluvy predložený Komisiou OSN pre medzinárodné právo bude brániť stíhaniu trestných činov motivovaných pohlavím obetí.

Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu z roku 1998, ktorý je v súčasnosti platný, v článku 7 ods. 3 jasne uvádza, že «pojem „pohlavie” (gender) sa vzťahuje na dve pohlavia: mužské a ženské v sociálnom kontexte. Pojem „pohlavie” nemá iný význam, ako je uvedený vyššie».. Použitie tohto ustanovenia robí Rímsky štatút čitateľnejším, jasnejším a presnejšie formulovaným, a teda aj účinnejším. Vedomé rozhodnutie používať pojem „rod“ bez jasného uvedenia jeho významu prináša riziko neúčinného a chybného uplatňovania navrhovaných právnych predpisov. V prospech zachovania definície pohlavia v Rímskom štatúte hovorí aj argument normatívnej koherencie v medzinárodnom práve, kde akýkoľvek nesúlad bude znamenať oslabenie vznikajúcej autority Medzinárodného trestného súdu, ktorá je v súčasnosti mimoriadne dôležitá. Z tohto hľadiska sa zachovaním existujúcej definície pohlavia predchádza zbytočným sporom s konsenzom, na základe ktorého bol Rímsky štatút vypracovaný a prijatý.

Odmietnutie definície pohlavia ako mužského a ženského povedie k uznaniu rodu („gender“) ako sociálneho konštruktu, do ktorého sa môže zmestiť čokoľvek. Prijatie ideologizovaného, nedefinovaného pojmu rod ako nástroja sociálno-kultúrnej zmeny poškodzuje myšlienku skutočnej ochrany obetí zločinov proti ľudskosti a ohrozuje systém ochrany ľudských práv.

Bude mať za následok aj zhoršenie právneho postavenia žien, najmä tých, ktoré žijú v regiónoch sveta, kde je ich sociálne postavenie jednoznačne slabšie ako postavenie mužov.

Prijatie novej zmluvy v súčasnej podobe by mohlo viesť aj k nespravodlivému obviňovaniu ľudí, ktorí uznávajú biologické kritériá na rozlišovanie pohlaví. Umožní totiž výklad článku 2 ods. 1 písm. (h), z ktorého vyplýva, že neuznanie „nebinárnej rodovej identity“ môže predstavovať prenasledovanie na základe pohlavia.

Existuje tiež vážne riziko, že súčasné znenie návrhu novej zmluvy nebude v OSN podporené, pretože ide v skutočnosti o pokus vnútiť štátom medzinárodného spoločenstva ideologickú víziu sveta, ktorú zdieľa menšina prítomná len v niektorých štátoch široko definovaného Západu.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti naliehavo žiadame orgány OSN a medzinárodné spoločenstvo, aby do návrhu Zmluvy o predchádzaní a trestaní zločinov proti ľudskosti implementovali definíciu rodu uvedenú v článku 7 ods. Rímskeho štatútu. Premena systému ľudských práv na nástroj na uskutočňovanie sociálno-kultúrnych zmien môže znamenať nielen jeho ohrozenie, ale aj zničenie jeho účinnosti a následne kolaps systému ľudských práv.

Komisia OSN pre medzinárodné právo pracuje na novom právnom predpise na boj proti zločinom proti ľudskosti. Návrh zmluvy bol však vypracovaný ideologizovaným spôsobom, ktorý vystavuje systém ľudských práv výsmechu. Vylučuje totiž definíciu pohlavia v Rímskom štatúte Medzinárodného trestného súdu ako dichotomické rozdelenie na mužov a ženy.

Zhoršenie situácie žien

Odmietnutie definície pohlavia ako mužského a ženského bude mať za následok zhoršenie právneho postavenia žien, najmä tých, ktoré žijú v regiónoch sveta, kde je ich sociálne postavenie jednoznačne slabšie ako postavenie mužov.

Väzenie za uznávanie iba dvoch pohlaví

Prijatie novej zmluvy v súčasnej podobe by mohlo viesť k nespravodlivému obviňovaniu ľudí, ktorí uznávajú biologické kritérium rodovej diferenciácie. Neuznanie „nebinárnej rodovej identity“ sa môže interpretovať ako prenasledovanie.

Patová situácia vo vývoji ľudských práv

Existuje tiež vážne riziko, že súčasné znenie návrhu novej zmluvy nebude v OSN podporené, pretože ide v skutočnosti o pokus vnútiť štátom medzinárodného spoločenstva ideologickú víziu sveta.