Egyesült Nemzetek Nemzetközi Jogi Bizottsága,
az Európai Unió tagállamainak kormányai,

Az emberiség elleni bűncselekményekre, mint az emberi élet és méltóság elleni egyik legsúlyosabb bűncselekményre, hatékony és határozott választ kell adni. Az ENSZ-ben jelenleg készülő, az emberiesség elleni bűncselekmények megelőzéséről és büntetéséről szóló új szerződésre szüksége van a nemzetközi közösségnek, de olyan formában, amely biztosítja a fentiek hatékony életbeléptetését. Nem szabad engedni, hogy az ideológia eluralkodjon akár egyetlen nemzetközi jogi aktusban is, különösen abban, amelynek célja, hogy világunkat egy jobb hellyé tegye. Ezért sajnáljuk, hogy az ENSZ Nemzetközi Jogi Bizottsága a tágan értelmezett nyugati világ baloldali-liberális politikai köreiben uralkodó átmeneti ideológiai irányzatok útját járja.

Világszerte emberek milliói esnek még mindig vallásuk, etnikai hovatartozásuk, kultúrájuk vagy nemük miatt irántuk elkövetett bűncselekmények áldozataivá. Ez utóbbi kritériumra összpontosítva határozottan ki kell jelenteni, hogy az ENSZ Nemzetközi Jogi Bizottsága által javasolt új szerződéstervezet megnehezíti a nemi alapú bűncselekmények üldözését.

A Nemzetközi Büntetőbíróság jelenleg hatályos, 1998. évi Római Statútuma a 7 cikkely 3 bekezdésében egyértelműen megfogalmazta, hogy «a „gender” (nem) kifejezés társadalmi összefüggésben két nemre vonatkozik: a férfira és a nőre. A „gender” (nem) kifejezésnek nincs más jelentése, mint a fent jelzett.» E rendelkezés alkalmazásának köszönhetően a Római Statútum jól olvasható, világos és pontosan megfogalmazott, ezért hatékonyabb. A „gender” kifejezés használatára vonatkozó tudatos döntés anélkül, hogy egyértelműen jelezné a jelentését, magában hordozza a jogszabálytervezet eredménytelen és helytelen alkalmazásának kockázatát. A nemzetközi jog normatív koherenciájának érvelése is a Római Statútumban foglalt nemi definíció fenntartása mellett szól, amelyben minden következetlenség aláássa a Nemzetközi Büntetőbíróság jelenleg különösen fontos tekintélyét. Ennek fényében a nem jelenlegi meghatározásának fenntartása lehetővé teszi a Római Statútum kidolgozásának és elfogadásának konszenzusával kapcsolatos szükségtelen viták elkerülését.

A nem férfiként és nőként való meghatározásának elutasítása azt eredményezi, hogy a nemet („gender”) olyan társadalmi konstrukcióként ismerik el, amelybe minden belefér. A társadalmi-kulturális változás eszközeként a gender ideologizált, meghatározatlan fogalmának elfogadása sérti az emberiség elleni bűncselekmények áldozatai valós védelmének eszméjét, és veszélyezteti az emberi jogok védelmének rendszerét.

Ez a nők jogi helyzetének romlását is okozza, különösen a világ olyan régióiban, ahol társadalmi helyzetük egyértelműen gyengébb, mint a férfiaké.

Az új szerződés jelenlegi javaslat szerinti elfogadása tisztességtelen vádakhoz is vezethet azokkal szemben, akik a nemek közötti különbségtétel kizárólag biológiai kritériumait ismerik el. Ez lehetővé teszi a 2. cikk 1 bekezdés h) pontjának olyan értelmezését, amely kimondja, hogy a „nem bináris nemi identitás” felismerésének elmulasztása nemi alapú üldöztetésnek minősülhet.

Nagy a veszélye annak is, hogy az új Szerződés tervezetének jelenlegi megfogalmazása nem nyeri el az ENSZ-fórumának támogatását, mivel az valójában egy olyan ideológiai világlátást próbál rákényszeríteni a nemzetközi közösség államaira, amelyet a széles körben értelmezett Nyugatnak csak néhány országában jelen lévő kisebbsége ismer el.

A fentiekre tekintettel felszólítjuk az ENSZ-szerveket és a nemzetközi közösséget, hogy az emberiesség elleni bűncselekmények megelőzéséről és büntetéséről szóló szerződéstervezetbe ültessék át a Római Statútum 7 cikke 3. bekezdés szerinti a nemekről szóló definicióját. Az emberi jogi rendszer szociokulturális változások bevezetésének eszközévé válása nemcsak hiteltelenítést jelenthet, hanem hatékonyságának rombolását, és ennek következtében az emberi jogi rendszer összeomlását is.

Az ENSZ Nemzetközi Jogi Bizottsága egy új jogszabályon dolgozik az emberiség elleni bűncselekmények leküzdésére. A szerződés tervezete azonban ideologikus módon készült, nevetségessé téve az emberi jogi rendszert. Kizárja a nemnek a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumában szereplő meghatározását, mint a nők és férfiak közötti dichotóm felosztást.

A nők helyzetének romlása

A nem férfi és női definíciójának elvetése a nők jogi helyzetének romlását eredményezi, különösen a világ olyan régióiban, ahol társadalmi helyzetük egyértelműen gyengébb, mint a férfiaké.

Börtönbüntetés a csak a két nem elismeréséért

Az új szerződés jelenlegi javaslat szerinti elfogadása tisztességtelen vádakhoz vezethet azokkal szemben, akik csak a nemi megkülönböztetés biológiai kritériumát ismerik el. A „nem bináris nemi identitás” el nem ismerése akár üldöztetésnek is értelmezhető.

Patthelyzet az emberi jogok fejlődésében

Súlyos a veszélye annak is, hogy az új Szerződés tervezetének jelenlegi megfogalmazása nem nyer támogatást az ENSZ fórumán, mivel valójában egy ideológiai világlátást próbál rákényszeríteni a nemzetközi közösség államaira.