Komise OSN pro mezinárodní právo,
vlády zemí Evropské unie,

Na zločiny proti lidskosti jako na jedny z nejzávažnějších zločinů proti lidskému životu a důstojnosti je třeba reagovat účinně a rozhodně. Novou úmluvu o zabránění a trestání zločinů proti lidskosti, kterou v současné době připravuje Organizace spojených národů, mezinárodní společenství potřebuje, avšak ve formě, která zajistí výše zmíněnou účinnost jejího prosazování. V žádném aktu mezinárodního práva, zvláště v tom, který má pomoci zlepšit náš svět, by nemělo být místo pro ideologii. Proto litujeme, že Komise OSN pro mezinárodní právo jde cestou dočasných ideologických trendů přítomných v levicově liberálních politických kruzích široce chápaného západního světa.

Miliony lidí na celém světě jsou stále oběťmi zločinů z důvodu jejich náboženství, etnické příslušnosti, kultury nebo pohlaví. Pokud se zaměříme na poslední kritérium, mělo by být s rozhodností řečeno, že návrh nové úmluvy předložený Komisí OSN pro mezinárodní právo ztíží stíhání trestných činů motivovaných pohlavím obětí.

V současnosti platný Římský statut Mezinárodního trestního soudu z roku 1998 jasně uváděl v čl. 7 odst. 3, že «termín „pohlaví“ (gender) se vztahuje na dvě pohlaví: mužské a ženské v sociálním kontextu. Termín „pohlaví“ (gender) nemá žádný jiný význam, než je uvedeno výše». Díky aplikaci tohoto ustanovení je Římský statut čitelný, jasný a přesně formulovaný, a tedy i efektivnější. Vědomé rozhodnutí používat pojem „gender“ bez jasného uvedení jeho významu s sebou nese riziko neúčinné a nesprávné aplikace návrhu právního aktu. Ve prospěch zachování definice pohlaví obsažené v Římském statutu hovoří i argument normativní koherence mezinárodního práva, v němž jakákoliv nedůslednost podkope vznikající autoritu Mezinárodního trestního soudu, která je v současnosti obzvláště důležitá. V tomto světle zachování současné definice pohlaví umožňuje vyhnout se zbytečným sporům ohledně konsenzu, v němž byl Římský statut vypracován a přijat.

Výsledkem odmítnutí definice pohlaví jako muže a ženy bude pohled na pohlaví („gender”) jako na sociální konstrukt, v němž lze obsáhnout vše. Přijetí ideologizovaného, nedefinovaného konceptu pohlaví jako nástroje sociokulturní změny poškozuje myšlenku skutečné ochrany obětí zločinů proti lidskosti a ohrožuje systém ochrany lidských práv.

To povede také ke zhoršení právního postavení žen, zejména těch žijící v oblastech světa, kde je jejich sociální postavení jednoznačně slabší než postavení mužů.

Přijetí nové úmluvy v nyní navrhované verzi může vést také k nespravedlivým obviněním proti lidem, kteří uznávají biologická kritéria pro rozlišování pohlaví. Umožní totiž takový výklad čl. 2 odst. 1 písm. h), který uvádí, že neuznání „nebinární pohlavní identity“ může představovat pronásledování na základě pohlaví.

Existuje také vážné riziko, že současné znění návrhu nové úmluvy OSN nepodpoří z toho důvodu, že jde fakticky o snahu vnutit státům mezinárodního společenství ideologickou vizi světa, kterou sdílí menšina přítomná pouze v některých zemích široce chápaného Západu.

S ohledem na výše uvedené vyzýváme orgány OSN a mezinárodní společenství k implementaci definice pohlaví obsažené v čl. 7 odst. 3 Římského statutu k návrhu Úmluvy o zabránění a trestání zločinů proti lidskosti. Transformace systému lidských práv v nástroj zavádění sociokulturních změn může znamenat nejen ohrožení, ale i zničení jeho účinnosti a následně kolaps systému lidských práv.

Komise OSN pro mezinárodní právo pracuje na nové legislativě pro boj se zločiny proti lidskosti. Návrh úmluvy byl však navržen ideologickým způsobem a vystavoval systém lidských práv zesměšnění. Vylučuje totiž definici pohlaví obsaženou v Římském statutu Mezinárodního trestního soudu jako dichotomické dělení na ženy a muže.

Zhoršení situace žen

Odmítnutí definice pohlaví jako muže a ženy bude mít za následek zhoršení právní situace žen, zejména těch, které žijí v oblastech světa, kde je jejich sociální postavení výrazně slabší než postavení mužů.

Vězení za uznávání pouze dvou pohlaví

Přijetí nové úmluvy v současné podobě může vést k nespravedlivým obviněním proti lidem, kteří uznávají biologické kritérium pohlavní diferenciace. Neuznání „nebinární pohlavní identity“ může být interpretována jako pronásledování.

Mrtvý bod ve vývoji lidských práv

Existuje také vážné riziko, že současné znění návrhu nové úmluvy nezíská podporu na fóru OSN, protože jde fakticky o snahu vnutit státům mezinárodního společenství ideologickou vizi světa.