Комисия по международно право на ООН,
Правителствата на Европейския съюз,

Престъпленията срещу човечеството, като едни от най-тежките престъпления срещу човешкия живот и достойнство, трябва да бъдат посрещнати с ефективен и решителен отговор.  Международната общност би имала полза от новия договор за предотвратяване и наказване на престъпленията срещу човечеството, който току-що беше изготвен от ООН, ако той приеме форма, която да гарантира гореспоменатата ефективност на неговото прилагане. Няма място за идеология в нито един акт на международното право, особено в такъв, който има за цел да помогне за превръщането на нашия свят в по-добро място. Ето защо съжаляваме, че Комисията по международно право на ООН следва моментните идеологически тенденции, които са налице сред ляво-либералните политически кръгове в широкия западен свят.

Милиони хора по света продължават да стават жертви на престъпления, мотивирани от тяхната религия, етническа принадлежност, културен произход или пол. Като се съсредоточим върху последния критерий, трябва категорично да установим, че предложеният от Комисията по международно право на ООН проект на нов договор ще възпрепятства наказателното преследване на престъпления, мотивирани от пола на жертвите.

В действащия в момента Римски статут на Международния наказателен съд от 1998 г. в член 7, параграф 3 ясно се посочва, че „терминът „пол“ (джендър) се отнася до двата пола, мъжки и женски, в контекста на обществото. Терминът „пол“ (джендър) не посочва никакво значение, различно от горното.“ Използването на тази разпоредба прави Римския статут четлив, ясен и точен, което го прави и по-ефективен. Съзнателното решение да се използва терминът „джендър“ без ясно посочване на неговото значение носи риск от неефективно и погрешно прилагане на предложеното законодателство. В полза на запазването на определението за пол в Римския статут говори и необходимостта от нормативна последователност в международното право. Всяко несъответствие в него ще подкопае авторитета на Международния наказателен съд, което е особено важно в момента. В тази светлина е от решаващо значение да се запази съществуващото определение за пол, за да се избегне отварянето на област на ненужни спорове в сравнение с консенсуса, постигнат при разработването и приемането на Римския статут.

Отхвърлянето на определението за пол като мъж и жена ще доведе до признаването на пола като социална конструкция, в която може да се впише всичко. Възприемането на идеологизирано, недефинирано понятие за пол като инструмент за социално-културна промяна вреди на идеята за истинска защита на жертвите на престъпления срещу човечеството и ще компрометира системата за защита на правата на човека.

То ще влоши и правното положение на жените, особено на тези, които живеят в региони по света, където социалното им положение е значително по-слабо от това на мъжете.

Приемането на новия договор във вида, в който е предложен в момента, може също така да доведе до несправедливи обвинения срещу хора, които признават пола въз основа на биологични критерии, тъй като ще позволи тълкуване на член 2, параграф 1, буква з), което предполага, че непризнаването на „небинарна полова идентичност“ може да представлява преследване, основано на пола.

Съществува и сериозен риск сегашната формулировка на проектодоговора да не бъде подкрепена в ООН, тъй като всъщност представлява опит да се наложи на всички държави членки идеологическа визия за света, която се споделя от малцинство, присъстващо само в някои страни от широкия Запад.

С оглед на гореизложеното настояваме ООН и международната общност да приложат определението за пол, съдържащо се в член 7, параграф 3 от Римския статут, в предложения Договор за предотвратяване и наказване на престъпленията срещу човечеството. Превръщането на системата за правата на човека в инструмент за осъществяване на социално-културни промени може да означава не само дискредитиране, но и унищожаване на нейната ефективност, а оттам и разпадане на системата за правата на човека.

Комисията по международно право на ООН работи по нов законодателен акт за борба с престъпленията срещу човечеството. Проектът за договор обаче е разработен по идеологизиран начин, който излага на присмех системата за правата на човека. Това е така, защото той изключва определението за пол, дадено в Римския статут на Международния наказателен съд, като дихотомно разделение между мъже и жени.

Влошаване на положението на жените

Отхвърлянето на определението за пол като мъжки и женски ще доведе до влошаване на правното положение на жените, особено на тези, които живеят в региони по света, където социалното им положение е очевидно по-слабо от това на мъжете.

Затвор за признаване само на два пола

Приемането на новия договор в сегашния му вид може да доведе до несправедливи обвинения срещу хората, които признават биологичния критерий за полово различие. Непризнаването на „небинарната полова идентичност“ може да се тълкува като преследване.

Безизходица в развитието на правата на човека

Съществува също така значителен риск сегашната формулировка да доведе до оттегляне на подкрепата за договора в ООН поради факта, че по същество той представлява опит за налагане на идеологическа визия за света на всички страни по света.